تاثیر قابلیت بازاریابی بر رابطه مسئولیت اجتماعی شرکتی و نوسانات جریان نقدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف هر بنگاه اقتصادی به حداکثر رساندن ثروت سهامداران است؛ اما دستیابی به این مهم در بلندمدت بدون کسب رضایت جامعه با تردید جدی همراه است. ازاین‌رو، ایجاد تعادل بین اهداف اجتماعی و نگرانی‌های مالی تبدیل به یک مساله مهم در مدیریت شرکت‌ها شده است. به عبارتی، مسئولیت اجتماعی ممکن است رضایت مشتری، برند سازی شرکت و درنهایت افزایش سود برای شرکت را به همراه داشته باشد اما افزایش مستمر هزینه‌ها در این حوزه تا سطح مشخصی منجر به افزایش خالص منافع حاصل از آن خواهد شد و از یک سطح معین، رشد هزینه‌ها به‌مراتب بیشتر از منافع حاصله خواهد بود. در این پژوهش برای بررسی رابطه غیرخطی مسئولیت اجتماعی و نوسانات جریان نقد به‌عنوان شاخص عملکرد شرکت از 152 شرکت فعال در بورس در بازه زمانی 1386 تا 1398 استفاده گردید. نتایج نشان می‌دهد که مسئولیت اجتماعی و نوسانات جریان نقدی دارای رابطه غیرخطی بوده و متغیر بازاریابی منجر به تضعیف این رابطه شده است.

کلیدواژه‌ها