بررسی تأثیر حسابداری گفتمان بر توسعه بلوغ حرفه‌ای حسابداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

عرصه‌ امروزِ دانش حسابداری با توجه به تغییراتِ اجتماعی، عرصه‌ای نیازمندِ تحول از نظر ارتقایِ تمرکز بر تعامل‌پذیری با ذینفعان می‌باشد. در واقع رسیدنِ به ادراک منسجم و متعامل بین ارکانِ حرفه حسابداری با ذینفعان همواره چشم‌انداز آینده‌نگرانه‌ای از بسترهایِ اجتماعی در این حوزه تلقی می‌شود که می‌بایست به آن توجه شود. هدف این پژوهش بررسی تأثیر مدل حسابداری گفتمان در توسعه بلوغ حرفه‌ای حسابداری می‌باشد. برای تعیین مولفه‌های اندازه‌گیری حسابداری گفتمان از گرندد تئوری استفاده شد و سپس از طریق پرسشنامه محقق ساخته، نسبت به جمع آوری داده‌های این متغیر اقدام گردید. همچنین برای سنجش بلوغ حرفه‌ای حسابداری از پرسشنامه استاندارد استفاده گردید. در این پژوهش جهت آزمون فرضیه پژوهش نیز از تحلیل حداقل مربعات جزئی بهره برده شد. نتایج پژوهش نشان داد، حسابداری گفتمان بر بلوغ حرفه‌ای حسابداری تأثیر مثبت و معناداری دارد. در واقع نتیجه کسب شده گویایی این واقعیت است که  حسابداری گفتمان به دلیل سطح گردش اطلاعات و تعامل انتقادی در حرفه حسابداری می‌تواند به بلوغ حرفه‌ای حسابداری کمک نماید، زیرا آگاهی و شناخت اجتماعی این حرفه به عنوان مبنایی برای تصمیم‌گیری‌های ذینفعان در بازار سرمایه ارتقاء می‌یابد و باعث می‌گردد تا شکاف هزینه‌های نمایندگی در بازار سرمایه بین شرکت با سهامداران و سایر ذینفعان همچون مقررات‌گذاران؛ تحلیلگران و سیاستگذاران حرفه حسابداری کاهش یابد.

کلیدواژه‌ها