تأثیر عملکرد حسابرسی داخلی بر استفاده واحدهای حسابرسی داخلی از تجزیه‌وتحلیل داده‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی تهران، تهران، ایران

چکیده

تجزیه‌وتحلیل داده، فرصت‏هــای بزرگی را در حوزه حسابرســی داخلی فراهم آورده است. با ظهور ابر داده‌ها، وظایف حسابرسی داخلی ســازمان‏ها، امکان اســتفاده از چنیــن داده‏هایی را به‌منظور شناســایی ریسک‏ها و شــناخت کسب‏وکار دارند. لذا، پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر عملکرد حسابرسی داخلی بر استفاده حسابرسان داخلی از تجزیه‌وتحلیل داده‌ها، انجام‌گرفته است. ابزار گردآوری داده‌ها در پژوهش پرسشنامه است. جامعه آماری پژوهش حسابرسان داخلی شاغل در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران است. در سال 1401 تعداد 381 نفر از حسابرسان داخلی مورد پیمایش قرار گرفتند. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از نرم‌افزارهای Excel و SPSS استفاده‌شده است. نتایج یافته‌های پژوهش نشان داد بر اساس نظر مشارکت‌کنندگان در پژوهش، حضور خط گزارش اولیه حسابرس داخلی به کمیته حسابرسی، منجر به افزایش استفاده از تجزیه‌وتحلیل داده‌ها می‌شود. همچنین، ازنظر حسابرسان داخلی در واحدهای حسابرسی داخلی که بیشتر از تجزیه‌وتحلیل داده‌ها، استفاده می‌کنند؛ توانایی مدیران حسابرسی داخلی برای ایجاد روابط مثبت افزایش می‌یابد؛ علاوه بر این، ازنظر حسابرسان داخلی، عملکرد حسابرس داخلی در اطمینان بخشی نسبت به نظام مدیریت ریسک، استفاده از تجزیه‌وتحلیل داده‌ها را بهبود می‌بخشد. به‌علاوه عملکرد حسابرس داخلی در شناسایی یا کشف تقلب منجر به استفاده بیشتر از تجزیه‌وتحلیل داده‌ها می‌شود. درنهایت، حسابرسان داخلی معتقدند که عملکرد حسابرس داخلی در فعالیت‏های حسابرسی مرتبط با ریسک فناوری اطلاعات منجر به بهبود استفاده از ابزارهای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها، می‌شود.

کلیدواژه‌ها