مقایسه الگوهای پیش بینی اقلام تعهدی برای تشخیص مدیریت سود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

     در پژوهش‌های حسابداری، پژوهش‌گران از الگوهای متعددی برای شناسایی مدیریت سود در شرکت‌ها استفاده می‌کنند. کانون اصلی در این الگوها، اقلام تعهدی اختیاری است. در این مقاله پنج الگوی رایج شامل الگوهای دی آنجل(1985)، جونز(1991)، تعدیل شده جونز(1995)، سابرامانیام(1996)، گومز و همکاران(2000) بر آورد و مقایسه می‌شوند. داده‌های مورد استفاده مربوط به 110 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طول سال‌های 1383 تا 1388 می‌باشد. فرضیه‌های پژوهش با استفاده از مدل رگرسیون و آزمون t استیودنت و  tجفتی آزمون شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای شناسایی مدیریت سود ، الگوی تعدیل شده جونز(1995) توان بیشتری دارد.

کلیدواژه‌ها