بررسی تاثیر ساز و کارهای راهبری شرکتی بر ارزش‌آفرینی با تاکید بر رویکرد مدیریت مبتنی بر ارزش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مدیریت مبتنی بر ارزش، شیوه
مدیریت بنگاه با هدف ایجاد حداکثر ارزش بلند‌مدت و پایدار برای سهامداران است.
سازوکار راهبری شرکتی نیز در راستای افزایش رضایت‌‌مندی و جلب اعتماد بازار سرمایه
است. هدف این مقاله بررسی نقش سازوکار راهبری شرکتی بر شاخص‌‌های عملکرد مدیریت
مبتنی بر ارزش در شرکت‌‌ها است. در این تحقیق، از متغیرهای مالکیت نهادی، تمرکز
مالکیت و استقلال هیئت مدیره به عنوان اجزای راهبری شرکتی موثر بر عملکرد استفاده
شده است. به همین منظور، داده‌‌های مربوط به شرکت‌‌های پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران برای دوره‌‌ زمانی 1385 تا 1392 استخراج و از الگوی رگرسیونی داده‌‌های
ترکیبی برای آزمون فرضیه‌‌ها استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد ساز‌و‌کار راهبری
شرکتی به عنوان یک شاخص کلی تاثیر مثبت و معناداری بر ارزش آفرینی دارد. همچنین،
تمرکز مالکیت به عنوان جزئی از راهبری شرکتی اثر مثبت و معناداری بر شاخص‌‌های
عملکردی مدیریت مبتنی بر ارزش دارد و استقلال هیئت مدیره بر این ارتباط تاثر
معناداری ندارد. نتایج این تحقیق حاکی از اثر منفی و معنادار مالکیت نهادی بر شاخص‌‌های
عملکردی مدیریت مبتنی بر ارزش است

کلیدواژه‌ها