دوره و شماره: دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 5، اسفند 1393، صفحه 7-146 
بررسی رابطه عملکرد شرکت، نظام راهبری شرکتی و کیفیت افشاء محیطی

صفحه 123-146

حلیمه رحمانی؛ مبینا قهستانی؛ امیرهادی معنوی مقدم