بررسی رابطه‌‌‌ کیفیت گزارشگری مالی با نوع اظهارنظر حسابرس در شرکت‌‌‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

کیفیت گزارشگری مالی از موضوعاتی است که توجه بسیاری را در سال‌‌‌های اخیر به خود جلب کرده است. تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین شاخص‌‌‌های اندازه‌‌‌گیری کیفیت گزارشگری مالی و نوع اظهارنظر حسابرس مستقل می‌‌‌پردازد. شاخص‌‌‌های اندازه‌‌‌گیری کیفیت گزارشگری مالی شامل کیفیت اقلام تعهدی، پایداری سود، کیفیت افشا و دقت اطلاعات مالی بوده همچنین نوع اظهارنظر حسابرس به دو دسته‌‌‌ی تعدیل شده (مقبول) و تعدیل نشده‌‌‌ (مشروط، مردود و عدم اظهارنظر) تقسیم گردیده است. جامعه آماری برای گردآوری متغیرها، شرکت‌‌‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال‌‌‌های 1382 تا 1391 می‌‌‌باشد که از میان شرکت‌‌‌های بورسی در مجموع 70 شرکت از طریق حذف سیستماتیک ‌‌‌به عنوان نمونه آماری انتخاب شده است. نتایج تحقیق با استفاده از تجزیه و تحلیل رگرسیون لجستیک داده‌‌‌های ترکیبی نشان داد که پایداری سود و کیفیت افشا با نوع‌‌‌اظهار نظر حسابرس رابطه‌‌‌ی مثبت و معنی‌‌‌داری دارند. یعنی افزایش این شاخص‌‌‌ها با ارائه اظهارنظرهای تعدیل نشده هم راستا بوده، همچنین کیفیت اقلام تعهدی و دقت اطلاعات مالی با اظهارنظر حسابرس رابطه‌‌‌ی بدون ‌‌‌معنی داشته‌‌‌اند.

کلیدواژه‌ها