بررسی رابطه عملکرد شرکت، نظام راهبری شرکتی و کیفیت افشاء محیطی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف اصلی این مقاله،  بررسی رابطه عملکرد شرکت، نظام راهبری شرکتی و کیفیت افشاء محیطی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1386 تا 1391 است. در این تحقیق عملکرد شرکت، ترکیب هیئت‌مدیره، درصد مالکیت مدیران و درصد مالکیت سهامداران نهادی به‌عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته‌شده تا ارتباط آن‌ها با کیفیت افشاء محیطی شرکت مورد بررسی قرار گیرد.
در این تحقیق از داده‌های تابلویی با اثرات ثابت استفاده‌شده است. نتایج حاصل از تجزیه‌وتحلیل داده‌های شرکت‌ها با استفاده از رگرسیون چندمتغیره در سطح اطمینان 95% نشان می‌دهد بین عملکرد شرکت و ترکیب هیئت‌مدیره (درصد مدیران غیرموظف) با کیفیت افشاء محیطی شرکت‌ها رابطه مستقیم معناداری وجود دارد. همچنین این نتایج حاکی از وجود رابطه معکوس معنادار بین درصد مالکیت مدیران و کیفیت افشاء محیطی شرکت‌ها و نیز عدم وجود رابطه معنادار بین درصد مالکیت سهامداران نهادی و کیفیت افشاء محیطی شرکت‌ها است.

کلیدواژه‌ها