بررسی ارزیابی سرمایه‌گذاران از سطح عدم اطمینان در وضعیت مالیاتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

اتخاذ رویه‌های جسورانه مالیاتی به منظور اجتناب مالیاتی می‌تواند منجر به ابهام در اطلاعات محیطی و عدم اطمینانی سرمایه‌گذاران از جریان‌های نقدی مورد انتظار شرکت‌ها گردد.  بر این اساس انتظار می‌رود نرخ بازده مورد انتظار آن‌ها را تحت تاثیر قرار دهد. جامعه آماری تحقیق شامل شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که از بین آن‌ها ۸۰ شرکت طی دوره زمانی ۱۳۸۶ الی ۱۳۹۱ به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب شدند. داده‌های این تحقیق بر اساس الگوی داده‌های پانل با اثرات مقطعی ثابت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ها حاکی از تاثیر مثبت و معنادار میزان سطح عدم اطمینان وضعیت مالیاتی بر نرخ بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاران شرکتهاست. بدین صورت که انحراف در نرخ موثر مالیاتی شرکت‌ها به عنوان معیاری از عدم اطمینانی در وضعیت مالیاتی شرکت‌ها، تاثیر مستقیمی‌بر شاخص سود به قیمت تعدیل شده صنعت می گذارد.

کلیدواژه‌ها