دوره و شماره: دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 6، شهریور 1394، صفحه 7-196 
تاثیر کیفیت اطلاعات بر ریسک سیستماتیک و هزینه سرمایه

صفحه 171-196

سیدحسن صالح نژاد؛ سیدحسام وقفی؛ جبرییل قربان پور