درک حسابرسان ازمفهوم اطمینان معقول درکارحسابرسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی درک حسابرسان از مفهوم اطمینان معقول در کار حسابرسی مستقل می‌پردازد. برای بررسی درک حسابرسان از این مفهوم کلیدی و زیربنایی حسابرسی صورت‌های مالی، از تاثیر چهار عامل رتبه حسابرس، جنسیت، عضویت در جامعه حسابداران رسمی ایران و رشته تحصیلی استفاده شده است. اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه‌های توزیع شده بین کلیه شاغلین در موسسات عضو جامعه حسابداران رسمی ایران که در تهران مستقر و دارای رتبه الف هستند جمع‌آوری گردیده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که هر یک از چهار عامل مورد بررسی بر درک حسابرسان از مفهوم اطمینان معقول تاثیر معنی دار دارند. در این راستا نتایج نشانگر این مطلب است که حسابرسان درک‌های متفاوتی از مفهوم زیربنایی اطمینان معقول دارند و این می‌تواند بالقوه تهدیدی برای حرفه باشد، زیرا نمایانگر این است که اعضای شاغل در تیم‌های مختلف حسابرسی که به گردآوری و ارزیابی شواهد زیربنایی برای گزارش حسابرسی می‌پردازند برداشت یکسانی از کلیدی ترین مفهوم حسابرسی صورت‌های مالی یعنی مفهوم اطمینان معقول ندارند و این درک حسب عوامل مختلف، متفاوت و متغیر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها