بررسی تاثیر ساختار حاکمیت شرکتی بر گزارشگری مالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در این پژوهش، تاثیر ساختار حاکمیت شرکتی بر گزارشگری مالی متقلبانه‌‌ی شرکت‌ها‌‌ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. حاکمیت شرکتی با استفاده از ویژگی‌ها‌‌ی، اندازه هیات مدیره، درصد تمرکز مالکیت، دوگانگی وظیفه مدیرعامل، و استقلال هیات مدیره انداز‌ه‌گیری شده، و اندازه‌گیری تقلب با استفاده از ادغام دو مدل بنیش (1999) و آلتمن (1986) صورت گرفته است. نمونه مورد مطالعه، شامل1100 مشاهده (سال ـ شرکت) از 13 صنعت مختلف طی سال‌ها‌‌ی 1383 تا 1392 بوده است. نتایج مطالعه نشان داد که، بین اندازه هیات مدیره، درصد تمرکز مالکیت، دوگانگی وظیفه مدیرعامل، و استقلال هیات مدیره با گزارشگری مالی متقلبانه ارتباط معناداری وجود ندارد. در واقع، کیفیت حاکمیت شرکتی از بعد مدیریت، تاثیری بر گزارشگری مالی متقلبانه ندارد، که این می‌تواند حاکی از کم توجهی مدیران شرکت‌ها‌‌ نسبت به مقوله‌ی گزارشگری مالی متقلبانه در محیط اقتصادی ایران باشد.

کلیدواژه‌ها