بررسی رابطه بین چرخه عمر و هزینه سرمایه در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

این مقاله به بررسی رابطه چرخه عمر و هزینه سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قلمرو زمانی بین سالهای 1382تا 1392 می‌پردازد . جامعه آماری این پژوهش شامل 1404 مشاهده شرکت –سال می‌باشد، بدین ترتیب که از بین کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تعداد 128شرکت طی 11سال برگزیده شده‌اند. در این پژوهش از الگوی جریانات نقدی که توسط دیکنسون(2011) معرفی گردیده به عنوان شاخصی برای تفکیک مراحل چرخه عمر و به منظور محاسبه هزینه ضمنی سرمایه از مدل اولسون و جوتنرو ناروث (2005) استفاده شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از رگرسیون چند متغیره بر اساس داده‌های ترکیبی استفاده شده است.یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که بین مراحل چرخه عمر و هزینه سرمایه شرکت رابطه معنا داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها