بررسی عوامل موثر بر افشای اطلاعات مالی تحت وب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

روند پرشتاب دگرگونی‌های صورت گرفته در حوزه‌ی فنآوری اطلاعات و ارتباطات به ویژه اینترنت،کلیه ابعاد جوامع بشری را تحت تاثیر قرار داده است. این امر در حوزه حسابداری، منجر به معرفی رشته نوین گزارشگری مالی تحت وب شده است. باتوجه به اهمیت این نوع گزارشگری که شناسایی عوامل موثر بر آن می‌تواند تاثیر بسزایی بر تصمیم‌گیری استفاده‌کنندگان داشته باشد، لذا هدف این پژوهش بررسی عوامل موثر بر افشا و انتشار گزارش‌های مالی از طریق اینترنت می‌شد دوره زمانی تحقیق از سال 1388تا 1392 است. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش شامل کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد، که بعد از اعمال محدویت‌ها، 76 شرکت عضو به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. به منظور بررسی رابطه بین هر یک از متغیرهای تحقیق 4 فرضیه تدوین گردیده است. از این رو، اندازه، سن، بازده دارایی و نقدینگی شرکت به عنوان متغیرهای مستقل و افشای اطلاعات مالی از طریق اینترنت به عنوان متغیر وابسته تعیین شدند. نتایج نشان می‌دهد که اندازه، سن، بازده دارایی و نقدینگی شرکت بر افشای اطلاعات مالی از طریق اینترنت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معناداری دارند.

کلیدواژه‌ها