بررسی تأثیر محافظه‌کاری شرطی و غیرشرطی ناشی از اطلاعات حسابداری و حسابرسی بر خطر سقوط آتی قیمت سهام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف مقاله حاضر، بررسی تأثیر محافظه‌‌کاری شرطی و غیرشرطی ناشی از اطلاعات حسابداری و حسابرسی بر خطر سقوط آتی قیمت سهام است. برای این هدف، تعداد 86 شرکت برای دوره پنج ساله انتخاب شدند. در این پژوهش، ابتدا تأثیر سقوط قیمت سهام در سنوات گذشته بر سقوط آتی قیمت سهام مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه تأثیر محافظه‌‌کاری غیرشرطی با استفاده از معیار احمد و دولمان (2012) بر خطر سقوط آتی قیمت سهام آزمون شد. سپس با بررسی سطح بالای محافظه‌‌کاری غیرشرطی، اثر آن بر کاهش نیاز به محافظه‌‌کاری شرطی در کاهش خطر سقوط آتی قیمت سهام مورد مطالعه قرار گرفت. یافته‌‌های پژوهش حاکی از آن است که بین خطر سقوط قیمت سهام در سنوات گذشته با خطر سقوط قیمت سهام در سال آتی رابطه منفی و معنی‌‌داری وجود دارد. از سوی دیگر یافته‌‌های تحقیق نشان می‌‌دهد که بین محافظه‌‌کاری غیرشرطی و خطر سقوط آتی قیمت سهام معنی‌‌داری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها