ارتباط ارزشی و قابلیت پیش‌بینی عناصر سود: هزینه حقوق‌و‌مزایا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هزینه حقوق ‌و‌مزایا حاوی اطلاعات کارکنان و یکی از بزرگترین بخش‌های صورت سود و زیان است. در این مقاله، میزان محتوای اطلاعاتی هزینه حقوق‌و‌مزایا در مقایسه با سود و سپس عوامل موثر بر این محتوای اطلاعاتی مورد آزمون قرار گرفته است. نمونه انتخابی، 33 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و جهت آزمون فرضیه‌ها از اطلاعات سال‌های 1381 الی 1394 استفاده شده است. آزمون‌های تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها شامل آزمون t برای تفاوت میانگین‌ها و آزمون رگرسیون چندگانه است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد محتوای اطلاعاتی هزینه حقوق‌و‌مزایا در کنار سود بیشتر از صرف سود بوده و متوسط حقوق‌و‌مزایا، کثرت و پایداری آن بر بهبود قابلیت پیش‌بینی سود و ارتباط ارزشی آن تأثیرگذارند. نتایج پژوهش همچنین نشان داد که استفاده‌کنندگان گزارش‌های مالی می‌توانند با بکار‌گیری اطلاعات عناصر سود در کنار سود خالص، عملکرد شرکت را بهتر پیش‌بینی کنند و بنابراین محتوای اطلاعاتی سود خالص بهبود می‌یابد.

کلیدواژه‌ها