بررسی رابطه سرمایه فکری و سرمایه مالی در ایجاد ارزش: کنترل چرخه‌‌های تجاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

امروزه سرمایه فکری از دیدگاه تئوری مبتنی بر منابع، به عنوان یک منبع استراتژیک در زمینه خلق و افزایش ارزش‌‌های سازمانی استفاده می‌‌شود و موقعیت یک سازمان به توانایی‌‌آن در مدیریت این منابع کمیاب بستگی دارد. هدف این مقاله بررسی ارتباط میان سرمایه فکری، سرمایه مالی، ارزش شرکت و ایجاد ارزش در چرخه‌‌های تجاری جهت اجرای مدیریت استراتژیک است. نمونه مورد بررسی شامل 728 سال- شرکت در بازه زمانی 1386 تا 1393 است. روش آماری آزمون فرضیه‌‌ها، رگرسیون حداقل مربعات است. در این مطالعه، از مدل سرمایه فکری پالیک (2000) استفاده شده است. از دیدگاه مدیریت مبتنی بر ارزش و پیروی از چارچوب ESP1، مدل اولسون2 (1995) به عنوان یک چارچوب و انتگرال (ادغام) سرمایه فکری جهت بررسی تاثیر چرخه تجاری و ارتباط ارزش شرکت با سرمایه مالی و سرمایه فکری در نظر گرفته شده است. نتایج پژوهش نشان‌‌دهنده رابطه مثبت و معنادار بین سرمایه مالی، سرمایه فکری، ارزش شرکت و خلق ارزش در چرخه‌‌های تجاری است.

کلیدواژه‌ها