دوره و شماره: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 9، اسفند 1395، صفحه 7-201 
چرخة عمر شرکت و هزینة سرمایة سهام

صفحه 39-62

ابراهیم فصیح رامندی؛ جواد رضازاده


بررسی رابطه بین کیفیت سود و پیش‌‌بینی سودآوری

صفحه 119-142

رافیک باغومیان؛ امیررضا رهبری مقدم؛ جواد اسماعیلی؛ محمدباقر محمدزاده مقدم