بررسی رابطه بین کیفیت سود و پیش‌‌بینی سودآوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

پیش‌‌بینی‌ سود مهم‌ترین منبع اطلاعاتی سرمایه‌‌‌گذاران و اعتباردهندگان است. با توجه به اهمیت پیش‌‌بینی سود، شناخت عوامل مؤثر در پیش‌‌بینی آن، اطلاعات مفیدی برای ذینفعان فراهم می‌کند. آنچه در این مقاله حائز اهمیت هست، توجه به کیفیت سودی است که برای پیش‌بینی‌کنندگی سودآوری مورداستفاده قرار می‌گیرد. در این پژوهش برای اندازه‌گیری کیفیت سود از شش معیار کیفیت اقلام تعهدی، پایداری، قابلیت پیش‌‌بینی، مدیریت سود، ارتباط ارزشی و به‌‌موقع بودن سود استفاده ‌شده است. جامعه آماری پژوهش شامل شرکت‌‌های بورس اوراق بهادار تهران در بازه ده‌ساله 1385 تا 1394، است. شرکت‌‌های نمونه شامل 90 شرکت و در مجموع شامل 900 سال-‌‌ شرکت مشاهده شده است. برای آزمون فرضیه‌‌ها از روش رگرسیون و روش حداقل مربعات استفاده‌شده است. یافته‌‌های پژوهش نشان می‌دهد که کیفیت اقلام تعهدی، قابلیت پیش‌بینی و به‌موقع‌ بودن سود، با پیش‌بینی سودآوری رابطه مستقیم و معنی‌‌داری دارد. همچنین، پایداری سود و مدیریت سود با پیش‌بینی سودآوری رابطه معکوس و معنی‌‌داری دارد. این در حالی است که بین ارتباط ارزشی سود، با پیش‌بینی سودآوری رابطه معنی‌‌داری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها