رابطه رقابت در بازار محصول و مدیریت ریسک یکپارچه مبتنی بر گزارشگری مالی بر تصمیمات مدیریت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

یکی از کارکردهای مهم مدیریت، تصمیم در مورد تخصیص منابع مالی است. تخصیص منابع مالی تحت تاثیر عوامل متعددی قرار می‌گیرد. رقابت بازار و ریسکهای پیرامون شرکت از جمله عوامل تاثیرگذار بر تصمیمات مدیریت می‌باشند. تحقیقات گذشته رابطه مثبت رقابت با تصمیمات مدیریتی(سرمایه گذاری) را تایید کرده است. هدف از مقاله حاضر بررسی نقش مداخله‌گری مدیریت یکپارچه ریسک به عنوان عامل تاثیر گذار  بر رابطه فوق است. ابعاد مدیریت ریسک یکپارچه مبتنی بر گزارشگری مالی شامل ریسک راهبری‌ مالی، ریسک عملیاتی، ریسک گزارشگری مالی، ریسک قوانین ومقررات مالیاتی در نظر گرفته شد. در بررسی عامل رقابت سطوح بازار محصولات شرکت و صنعت بررسی شد. این پژوهش با 81 شرکت نمونه و در بازه ده ساله 94-85  شامل 810 سال- شرکت به شیوه توصیفی- همبستگی با اجرای الگوی رگرسیون چند متغیره انجام شد. نتایج این پژوهش حاکی است بین رقابت با تصمیمات سرمایه‌گذاری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و بین مدیریت ریسک یکپارچه مبتنی بر گزارشگری مالی با تصمیمات سرمایه‌گذاری رابطه معناداری وجود ندارد. ضمنا مدیریت ریسک یکپارچه تاثیر مداخله گر معناداری نیز بر رابطه رقابت و تصمیمات مدیریت نداشته است.

کلیدواژه‌ها