چرخة عمر شرکت و هزینة سرمایة سهام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در این مقاله تأثیر چرخة عمر شرکت بر هزینة سرمایة سهام بررسی شده است. برای آزمون فرضیه‌های تحقیق از مقایسة میانگین هزینة سرمایة سهام و مدل رگرسیون حداقل مربعات استفاده شده است. نمونة تحقیق شامل 586 مشاهدة سال – شرکت از میان شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دورة 1384 تا 1393 است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد هزینة سرمایة سهام شرکت‌ها در مرحلة افول بالاتر از مراحل رشد و بلوغ است. همچنین استفاده از مدل چرخة عمر دیکنسون (2011) نشان می‌دهد مرحلة افول با هزینة سرمایة سهام رابطة مثبت دارد در حالی که مراحل رشد و بلوغ در بسیاری از موارد با هزینة سرمایة سهام برآوردی رابطة منفی دارد. بنابراین رابطة بین هزینة سرمایة سهام و مراحل رشد، بلوغ و افول شرکت‌ها از الگوی U شکل پیروی می‌کند.

کلیدواژه‌ها