تبیین مدل پنج عاملی فاما و فرنچ با تاکید بر فرضیه چرخه زندگی شرکت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در این مقاله به بررسی فرضیه چرخه زندگی شرکت در تببین بازده توسط مدل پنج عاملی فاما و فرنچ پرداخته شده است. دوره زمانی این تحقیق از سال 1388 تا 1392 بوده و در بورس اوراق بهادار تهران انجام گرفته است. با توجه به اطلاعات صورت‌های مالی (معیارهای رشد فروش و تغییر هزینه‌های سرمایه‌ای) و سال تاسیس، شرکت‌ها به سه دسته شرکت‌های در حال رشد، بالغ و در حال افول تقسیم بندی و مدل مذکور در سطوح مختلف اجرا گردید. آزمون کرامر نشان داد که در سطح کلیه شرکت‌ها و همچنین در سطوح مختلف چرخه زندگی تفاوت معنی‌داری در تبیین بازده وجود دارد. توان توضیح‌دهندگی متغیر‌های مستقل در این مدل در سطوح مختلف متفاوت بود. همچنین می‌توان تایید کرد که چرخه زندگی شرکت از عوامل اثر‌گذار بر توضیح‌دهندگی بازده توسط صرف ریسک بازار، اندازه، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، سودآوری و سرمایه‌گذاری می باشد و می‌تواند بر توان توضیح‌دهندگی بازده توسط مدل پنج عاملی فاما و فرنچ تاثیر‌گذار باشد.

کلیدواژه‌ها