رتبه‌بندی و بررسی نگرش حسابرسان مستقل نسبت به عوامل موثر بر خطر حسابرسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف این مقاله بررسی نگرش حسابرسان مستقل نسبت به رتبه‌‌بندی عوامل موثر بر خطر حسابرسی است. جامعه آماری پژوهش را اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران که شامل چهارگروه حسابداران رسمی شریک موسسات حسابرسی، حسابداران رسمی شاغل در استخدام سازمان حسابرسی، حسابداران رسمی شاغل در استخدام موسسات حسابرسی و حسابداران رسمی شاغل انفرادی تشکیل می‌‌دهند.
به منظور رتبه‌‌بندی عوامل موثر بر خطر حسابرسی، به‌‌وسیله مطالعات کتابخانه‌‌ای و مصاحبه با برخی از حسابرسان مستقل، 56 عامل برای شاخص‌‌های خطر ذاتی، خطر کنترل و خطر عدم کشف، شناسایی و با تکنیک تاپسیس رتبه‌‌بندی شد. داده‌‌ها با استفاده از نرم‌‌افزار اکسل و SPSS نسخه 16 و روش کروسکال-والیس تحلیل شد.
رتبه‌‌بندی عوامل موثر بر خطر حسابرسی، از دیدگاه هر یک از چهار گروه حسابرسان مستقل تعیین شد. هم‌‌چنین، نتایج پژوهش نشان داد که بین نگرش اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران، نسبت به رتبه‌‌بندی عوامل موثر بر خطر حسابرسی، شامل، عوامل خطر ذاتی در سطح مانده حساب، عوامل خطر ذاتی در سطح صورت‌‌های مالی، عوامل خطر کنترل، عوامل خطر عدم کشف ناشی از روش‌‌های تحلیلی و عوامل خطر عدم کشف ناشی از آزمون جزئیات، تفاوت معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها