ارزیابی سودمندی معیارهای اندازه‌گیری کیفیت گزارشگری مالی بر رشد آتی در فرآیند چرخه حیات شرکتها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف این مقاله بررسی سودمندی معیارهای کیفیت گزارشگری مالی بر مؤلفه‌‌‌های رشد آتی شرکت‌‌‌ها در فرآیند چرخۀ حیات است. در ادبیات موضوعی از کیفیت گزارشگری مالی به عنوان ابزاری برای کاهش عدم تقارن اطلاعاتی یاد شده است. بر اساس تئوری‌‌‌ مزیت رقابتی و تئوری علامت‌‌‌دهی، چرخۀ حیات شرکت‌‌‌ها می‌‌‌تواند عاملی مؤثر بر رفتار گزارشگری مالی شرکت‌‌‌ها باشد. دورۀ مطالعه شامل سالهای 1380 تا 1394 برای 188 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نتایج حاصل از آزمون فرضیۀ پژوهش نشان می‌‌‌دهد معیارهای تعدیلات سنواتی و نوسان سود عملیاتی بیشترین تأثیر را بر رشد آتی داراییها و درآمد فروش دارند. همچنین تنها معیار نوسان سود عملیاتی بیشترین تأثیر را بر رشد آتی ارزش بازار سهام دارد. علاوه بر آن هیچ یک از معیارهای اندازه‌‌‌گیری کیفیت اطلاعات حسابداری در تمامی مراحل چرخۀ عمر بر مؤلفه‌‌‌های رشد آتی تأثیرگذار نمی‌‌‌باشد. نتایج حاصل بر استفاده از متغیرهای مذکور توسط تحلیلگران بنیادی در مراحل مختلف چرخۀ حیات شرکتها تأکید دارد.

کلیدواژه‌ها