شناسایی عوامل مؤثر بر تداوم بازده غیرعادی سهام پس از اعلان سود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف تحقیق حاضر شناسایی عوامل تداوم بازده غیرعادی سهام پس از اعلان سود است. بدین منظور قابلیت انتساب دست کم بخشی از تداوم بازده غیرعادی سهام پس از اعلان سود به واکنش سرمایه‌گذران کوچک و بزرگ به ترتیب به سودهای غیرمنتظره مبتنی بر الگوی گام تصادفی و الگوی پیش‌بینی سود، مورد بررسی قرار گرفت. برای آزمون فرضیه‌ها، اطلاعات نمونه‌ای متشکل از 90 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1385 تا 1390 تجزیه و تحلیل شد. یافته‌ها نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران کوچک در جهت سودهای غیرمنتظره مبتنی بر الگوی گام تصادفی و سرمایه‌گذاران بزرگ در جهت سودهای غیرمنتظره مبتنی بر الگوی پیش‌بینی، معامله می‌کنند.      

کلیدواژه‌ها