تاثیر رفتار نامتقارن هزینه‌ها و شکل ارائه اطلاعات بر دقت پیش‌بینی هزینه‌ها: تبیین مدل عدسی برانزویک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

این مقاله به بررسی تأثیر عوامل شناختی بر کیفیت قضاوت و تصمیم‌گیری در پیش‌بینی هزینه‌ها می‌پردازد. بدین منظور از روش پژوهش آزمایشگاهی با طرح درون آزمودنی و بین آزمودنی 4×2 استفاده شده است. نمونه این پژوهش شامل 78 نفر از مدیران مالی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در سال 1395 می‌باشد. در این پژوهش دو متغیر مستقل تأثیرگذار بر کیفیت قضاوت و تصمیم‌گیری در پیش‌بینی هزینه‌ها، که مورد دستکاری قرار می‌گیرند شامل ساختار هزینه‌ها یا درجات رفتار نامتقارن هزینه‌ها و شکل ارائه اطلاعات می‌باشند. متغیرهای وابسته پژوهش، کیفیت یا دقت پیش‌بینی هزینه‌ها و شاخص‌های مدل عدسی برانزویک می‌باشند. به منظور تجزیه و تحلیل نتایج از روش تحلیل واریانس با سنجه‌های تکراری و آزمون‌ مقایسه زوجی استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان داد افراد رفتار متقارن هزینه‌ها را بهتر از رفتار نامتقارن درک  می‌نمایند. افراد به طور ذهنی دارای مدل ذهنی خطی برای پیش‌بینی هزینه‌ها در زمینه رفتار نامتقارن هستند. همچنین شکل ارائه جدولی نسبت به نموداری منجر به افزایش کیفیت قضاوت و تصمیم‌گیری افراد می‌گردد. همچنین نتایج نشان داد که ارائه اطلاعات به صورت جدولی می‌تواند در بهبود فهم افراد از ساختار نامتقارن هزینه‌ها (چسبنده و شبه‌چسبنده) موثر باشد.

کلیدواژه‌ها