دوره و شماره: دوره 6، شماره 1 - شماره پیاپی 10، آذر 1396، صفحه 1-207 
فراتحلیل عوامل موثر بر اظهارنظر حسابرسی تعدیل‌شده

صفحه 89-126

محمدرضا عباس‌زاده؛ مهدی صالحی؛ رضا حسینی‌پور


بررسی تاثیر تاخیر در اعلان سود بر رابطه‌‌ بین افشای اختیاری و هزینه سرمایه مالکانه

صفحه 127-152

محمدرضا نیکبخت؛ کیهان آزادی؛ آریا امین پور؛ فرید غلامی حسن‌کیاده


تاثیر دقت و حساسیت سود بر پاداش هیات ‌مدیره

صفحه 153-182

سیدعلی واعظ؛ امیرحسین منتظرحجت؛ رحیم بنابی قدیم