بررسی تاثیر سیستم اندازه‌‌گیری حسابداری بر تجزیه و تحلیل دوپانت توسط فعالان بازار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

نظر به اینکه یکی از رویکردهای غالب در تدوین استانداردهای حسابداری، مدل بهای تمام‌‌شده تاریخی است، در این پژوهش  به بررسی این پرسش پرداخته شده است که آیا استفاده از سیستم بهای تمام‌شده برای دارایی‌‌ها موجب کاهش سودمندی نسبت‌‌های دوپانت برای سرمایه‌‌گذاران خواهد شد یا خیر. وقتی در مورد برخی اقلام، سیستم بهای تمام‌شده مورد تعدیل قرار می‌‌گیرد نسبت‌‌های حسابداری به دلیل ارزشیابی جدید تمایل به افزایش دارند که این نوسانات گردش دارایی‌‌ها در قالب نسبت‌‌های دوپانت می‌‌تواند ناشی از نیروهای اقتصادی و اثرات سیستم اندازه‌‌گیری باشد. برای ارزیابی گستره  اثرگذاری سیستم اندازه‌گیری، از میانگین عمر دارایی استفاده گردید. نمونه مورد بررسی در این مقاله مشتمل بر 145 شرکت طی سال‌‌های 1385-1394 شامل 940 مشاهده بوده است. برای آزمون فرضیه‌‌های پژوهش از مدل رگرسیون و روش گام تصادفی استفاده گردید. نتایج نشان داد که نسبت گردش دارایی و پایداری آن‌ رابطه مثبت و معناداری با عمر دارایی دارد. همچنین خطای پیش‌‌بینی گردش دارایی‌‌ با عمر دارایی‌‌ و بازده آتی شرکت رابطه مثبت و معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها