تاثیر دقت و حساسیت سود بر پاداش هیات ‌مدیره

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

امروزه به دلیل مشکلات نمایندگی ناشی از جدایی مالکیت از مدیریت، تلاش برای ایجاد همسویی منافع مالکان و مدیران به چالش مهمی تبدیل شده است. اگر پاداش تناسبی با عملکرد واقعی مدیران نداشته باشد نه تنها سبب افزایش ارزش شرکت نشده،  بلکه ابزاری برای انتقال ثروت از مالکان به مدیران خواهد شد. از ابعاد مهم سنجش عملکرد در برنامه‌‌های پاداش، می‌‌توان به دقت و حساسیت سود اشاره کرد، بنابراین در این مقاله شاخص‌‌های دقت وحساسیت سود و تاثیر آنها بر پاداش هیات ‌مدیره، مورد مطالعه قرار گرفته است. برای این منظور از داده‌‌های 121شر‌‌کت پذیرفته شده در بورس اوراق‌‌ بهادار تهران طی سال‌‌های 1387 تا 1394 و نیز رگرسیون چندمتغیره و مدل داده‌‌های ترکیبی استفاده شده است. یافته‌های این پژوهش نشان می‌‌دهد از بین ابعاد دقت سود، اقلام تعهدی غیر‌‌عادی و دستکاری فعالیت‌‌های واقعی فزاینده سود برخلاف انتظار، تاثیر مثبتی بر پاداش دارند که بیانگر عدم توجه کافی نسبت به آنها به عنوان عامل کاهنده دقت سود است و تطابق درآمد و هزینه و دقت پیش بینی جریان‌‌های نقدی، مطابق انتظار پژوهش، تاثیر مثبتی بر پاداش دارند وابعاد حساسیت سود در قالب ضریب واکنش سود و نوسان بازده سهام، به ترتیب تاثیر مثبت و منفی معنی‌‌دار بر پاداش دارند.

کلیدواژه‌ها