بررسی تاثیر تاخیر در اعلان سود بر رابطه‌‌ بین افشای اختیاری و هزینه سرمایه مالکانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی تاثیر افشای به موقع اطلاعات بر رابطه‌‌ بین افشای اختیاری و هزینه‌‌ سرمایه‌‌ مالکانه است. در این راستا به منظور اندازه‌‌گیری متغیرهای امتیاز افشای اختیاری از چک ‌‌لیست  پورحیدری و همکاران،  هزینه‌‌ سرمایه مالکانه از مدل رشد گوردون و افشای به موقع از متغیر مجازی مبتنی بر تعریف اشتن و همکاران استفاده شده است. همچنین با استفاده از روش حذف نظام‌‌مند تعداد 112 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌‌های 1389 تا 1393 (مجموعا 560 سال ـ شرکت) به عنوان نمونه انتخاب و داده‌‌های مورد نیاز مربوط به این مشاهدات از بانک‌‌های اطلاعاتی کدال و ره‌‌آورد نوین گردآوری شد. نتایج آزمون فرضیه‌‌ها  با استفاده از تحلیل رگرسیون نشان می‌‌دهد که بین افشای اختیاری و هزینه سرمایه مالکانه رابطه منفی معنی‌‌داری وجود دارد. همچنین بین افشای به موقع و هزینه‌‌ سرمایه‌‌ مالکانه نیز رابطه‌‌ منفی و معنی‌‌دار برقرار است. به علاوه این آزمون‌‌ها شواهدی فرآهم آورد که نشان داد اثر تعاملی دو متغیر افشای اختیاری و افشای به موقع روی هزینه سرمایه‌‌ مالکانه‌‌ منفی و معنی‌‌دار است. به عبارت دیگر افشای اختیاری در شرکت‌‌هایی که اطلاعات خود را به موقع افشا می‌‌کنند نسبت به شرکت‌‌هایی که اطلاعات ارائه شده آنها فاقد چنین کیفیتی است تاثیر کاهشی بیشتری بر هزینه سرمایه مالکانه دارد.

کلیدواژه‌ها