فراتحلیل عوامل موثر بر اظهارنظر حسابرسی تعدیل‌شده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف مقاله حاضر فراتحلیل(متا آنالیز) تاثیر متغیرهای مرتبط با حسابرس و حسابرسی و متغیرهای خاص شرکت بر تمایل به صدور اظهارنظر تعدیل‌شده حسابرسی می‌باشد. متغیرهای مرتبط با حسابرس و حسابرسی شامل چهار متغیر اندازه، تخصص صنعت، دوره تصدی موسسه حسابرسی و نیز تاخیر در ارائه گزارش حسابرسی می‌باشد. متغیرهای خاص شرکت شامل اندازه، اهرم، گزارش تعدیل‌شده سال قبل و سودآوری می‌باشد.آزمون ترکیبی استوفر به عنوان تکنیک فراتحلیل به کار گرفته شده است که در آن آماره z می‌تواند برای آزمون جهت و معناداری تاثیر متغیرها بر تمایل به صدور اظهارنظر تعدیل‌شده حسابرسی استفاده شود. در مجموع 8 مقاله داخلی و 58 مقاله خارجی طی سال‌های 2016-1982 و 1394-1385 گردآوری شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد درباره دسته اول متغیرهای توضیحی اجماع اندکی وجود دارد، به نحوی که تنها رابطه معنادار موجود در این گروه از متغیرها اندازه موسسه و تاخیر گزارش حسابرسی می‌باشد. تاخیر گزارش حسابرسی و اندازه موسسه دارای رابطه مثبت و تخصص صنعت حسابرس و دوره تصدی حسابرسی دارای رابطه منفی با تصمیمات اظهارنظر تعدیل‌شده حسابرسی می‌باشند. اما اثر هیچ یک از متغیرهای مرتبط با حسابرس و حساربرسی در  مطالعات ایران معنادار گزارش نشد. در مقابل برای متغیرهای خاص شرکت اهمیت بیشتری برای تاثیر اندازه شرکت و سودآوری بر روی صدور اظهار نظر تعدیل‌شده حسابرسی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها