شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر سطح افشای مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها با رویکرد داده‌کاوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه پیام نور

چکیده

چکیده
در سال‌های اخیر، پژوهشگران عرصه مسئولیت اجتماعی توجه خود را به ‏شناسایی عوامل مؤثر بر افشای مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها متمرکز نموده‌اند. هدف این مقاله شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر افشای مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها است. در راستای هدف پژوهش، داده‌های 104 شرکت تولیدی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1385 تا 1394 گردآوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌های پژوهش بر مبنای آزمون فرضیه‌ها با استفاده از مدل رگرسیون چندگانه نشان می‌دهد عوامل اقتصادی، ویژگی‌های شرکت و عوامل راهبری شرکتی تأثیر معنی‌داری بر سطح افشای مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها دارند. هم‌چنین یافته‌های پژوهش درخصوص رتبه‌بندی متغیرهای بااهمیت با استفاده از رویکرد داده‌کاوی شامل مدل‌های درخت تصمیم C5، شبکه‌های عصبی، شبکه‌های بیزین و رگرسیون لجستیک و مقایسه این مدل‌ها با هم نشان می‌دهد مدل درخت تصمیم C5 نسبت به سایر مدل‌ها از کارایی بیشتری برخوردار است. بر این اساس، به ترتیب؛ متغیرهای اندازه، اهرم مالی، مالکیت مدیریت، تمرکز مالکیت، دوگانگی مسئولیت مدیرعامل، تورم، سابقه، سودآوری و استقلال هیات‌ ‌مدیره بیشترین اهمیت را در تبیین افشای مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها داشته‌اند.
 

کلیدواژه‌ها