تاثیر توانایی مدیریت بر کیفیت افشای اطلاعات با تاکید بر محافظه‌کاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

کیفیت افشای اطلاعات در صورتهای مالی بنگاه‌های اقتصادی در راستای حمایت از منافع سرمایه‌گذاران و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی نقش مهمی در شفافیت بازار سرمایه ایفا می‌کند. مدیران توانمند، آگاهی بیشتری درباره وضعیت شرکت و صنعت دارند و  در شرایط مختلف می‌توانند با افزایش سطح افشای اطلاعات علامت دهی مناسبی به بازار سرمایه داشته باشند و هزینه‌های نمایندگی را کاهش دهند. در این پژوهش با نمونه‌ای متشکل از 520 مشاهده (سال ـ شرکت) طی دوره زمانی 1394- 1390 به بررسی رابطه بین کیفیت افشا و توانایی مدیریت با تاکید بر محافظه‌کاری پرداخته شد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد، توانایی مدیران تاثیر مثبت و معناداری بر کیفیت افشای اطلاعات دارد. همچنین محافظه‌کاری بر کیفیت افشای اطلاعات تاثیر منفی و معناداری دارد. اما شواهدی مبنی بر تاثیرگذاری محافظه‌کاری بر رابطه بین توانایی مدیر و کیفیت افشای اطلاعات مشاهده نشد.
 
 

کلیدواژه‌ها