تاثیر تمرکز سازمانی بر افشای اجباری و اختیاری اطلاعات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

افشای اطلاعات به عنوان بخشی از سیستم گزارشگری مالی، تحت تاثیر عوامل سازمانی زیادی است که تمرکز سازمانی از جمله این عوامل قلمداد می‌‌شود. انتظار می‌‌رود در سازمان‌‌های غیرمتمرکز، با گسترش سیستم‌‌های اطلاعاتی حسابداری، افشای اطلاعات در سطح وسیع‌‌تر‌‌ و تجمیع‌‌یافته‌‌تری صورت گیرد. از این‌‌رو هدف از مقاله حاضر بررسی تاثیر تمرکز سازمانی بر هر دو شکل افشای اطلاعات (اجباری و اختیاری) می‌‌باشد. در همین راستا با جمع‌‌آوری اطلاعات مربوط به میزان تمرکز سازمانی شرکت‌‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران از طریق پرسشنامه تمرکز سازمانی رابینز در سال 1393، تاثیرگذاری تمرکز سازمانی بر میزان افشای اطلاعات مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج نشان می‌‌دهد که تمرکز سازمانی بر افشای اجباری و اختیاری اطلاعات تاثیر معناداری داشته و با متمرکز‌‌تر شدن سازمان‌‌ها سطح افشای اطلاعات کاهش می‌‌یابد. این نتایج علاوه‌‌بر توسعه ادبیات مربوط به عوامل موثر بر افشای اطلاعات، می‌‌تواند برای مدیران شرکت‌‌ها از جهت چگونگی تصمیم‌‌گیری در مورد تمرکز و غیر متمرکز بودن سازمان مفید بوده و در نهایت سبب افزایش شفافیت اطلاعاتی و بهبود تصمیم‌‌گیری‌‌های اقتصادی شود.
 
 


 


کلیدواژه‌ها