کمیته حسابرسی و آنتروپی صورت‌های مالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

تغییرات اطلاعات موجود در صورت‌های مالی شرکت‌ها، به ‌عنوان یکی از این مهم‌ترین منابع اطلاعاتی جهت تصمیم‌گیری، برای سرمایه‌گذاران بسیار حیاتی است. هرچه دامنه تغییرات اقلام صورت‌های مالی زیاد باشد نشان‌دهنده وجود ریسک اطلاعات یا آنتروپی صورت‌های مالی است. این مقاله یکی از اولین تلاش‌هایی است که به بررسی رابطه بین کمیته حسابرسی و آنتروپی صورت‌های مالی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته ‌است. برای این منظور داده‌های80 شرکت ) 320 سال- شرکت( در بازه زمانی سالهای 1391 تا 1394 مورد بررسی قرارگرفته است. آزمون فرضیه‌ها از طریق رگرسیون چندمتغیره حداقل مربعات معمولی انجام‌شده است. کمیته حسابرسی از طریق متغیرهای اندازه، تخصص و استقلال و آنتروپی صورت‌های مالی هم به‌صورت کلی و هم از طریق مدل آنتروپی پیوسته رنی ارزیابی شد. نتایج نشان‌دهنده کاهش آنتروپی صورت‌های مالی در صورت افزایش استقلال و تخصص کمیته حسابرسی می‌باشد. همچنین آزمون استحکام یافته‌ها نشان ‌داد فارغ از اندازه شرکت‌ها این رابطه در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد.
 
 

کلیدواژه‌ها