سازوکار تحلیل تمایلات سرمایه‎گذاران و اطلاعات حسابداری بر قیمت بازار سهام‌

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در این مقاله تلاش شده است از طریق ساز وکار تاثیر تمایلات سرمایه‎گذاران بر رشد سود مورد انتظار و روش رگرسیون سلسله مراتبی به بررسی هدف اصلی پژوهش، سازوکار تحلیل تمایلات سرمایه‎گذاران و اطلاعات حسابداری بر قیمت بازار سهام پرداخته شود. برای اندازه‌گیری شاخص تمایلات سرمایه‌گذاران، از یک شاخص ترکیبی متشکل از پنج معیار خرد و دو معیار کلان اقتصادی استفاده شده است تا بتوان اثرات کلان اقتصادی را نیز کاهش داد. بدین منظور نمونه‌ای متشکل از 560 سال- شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1394-1387 بررسی شده‌ است. یافته‌های پژوهش نشان داد بین تمایلات سرمایه‎گذاران و نرخ رشد سود مورد انتظار رابطه‌ مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین، رفتارهای احساسی سرمایه‌گذاران تاثیر اطلاعات حسابداری در قیمت‌گذاری سهام را کاهش می‌دهد. علاوه بر این، نتایج تحلیل بیشتر نشان داد بین اثرات تعاملی تمایلات سرمایه‎گذاران و اطلاعات حسابداری رابطه مثبت و معناداری با قیمت سهام وجود دارد.
 
 
 

کلیدواژه‌ها