بررسی تطبیقی کیفیت گزارشگری مالی و سطح افشای داوطلبانه در شرکت‌های خانوادگی و غیرخانوادگی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هزینه‌‌ نمایندگی نوع اول (هزینه‌‌ نمایندگی ناشی از جدایی مالکیت و مدیریت) در شرکت‌های خانوادگی نسبت به شرکت‌های غیرخانوادگی کم‌تر است. درحالی‌که، هزینه نمایندگی نوع دوم (هزینه‌‌ نمایندگی ناشی از اختلاف سهامداران کنترل‌کننده و غیرکنترل‌کننده) در شرکت‌های خانوادگی نسبت به شرکت‌های غیرخانوادگی بیشتر است. تفاوت شرکت‌های خانوادگی و غیرخانوادگی در این دو نوع هزینه نمایندگی منجر به تفاوت کیفیت گزارشگری می‌شود. بنابراین، پژوهش حاضر تفاوت کیفیت گزارشگری مالی و سطح افشای داوطلبانه را در شرکت‌های خانوادگی و غیرخانوادگی بررسی می‌کند. برای سنجش کیفیت گزارشگری مالی از جمع اقلام تعهدی اختیاری به کل دارایی‌ها استفاده شده است و سطح افشای داوطلبانه از طریق چک‌‌لیست بوتوسان، تعدیل‌ شده به‌ وسیله کاشانی‌پور و همکاران، اندازه‌گیری شد. نمونه مورد بررسی شامل 27 شرکت خانوادگی  و 78 شرکت غیرخانوادگی است. نتایج آزمون t مستقل نشان می‌‌دهد که بین کیفیت گزارشگری مالی و سطح افشای داوطلبانه در شرکت‌های خانوادگی و غیرخانوادگی تفاوت معناداری وجود ندارد.
 
   

کلیدواژه‌ها