بررسی اثر نوع اظهارنظر حسابرس بر پایداری سود تقسیمی و جریان نقد آزاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در این مقاله به تاثیر نوع اظهارنظر حسابرس بر پایداری سود سهام تقسیمی و جریان نقد آزاد پرداخته می‌شود. در این پژوهش نوع اظهارنظر حسابرس به عنوان متغیر مستقل و پایداری سود سهام تقسیمی و جریان نقد آزاد به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است. نمونه آماری این پژوهش شامل 102 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادارتهران طی سال‌های 1391- 1395 و در مجموع 510 سال-شرکت بوده است. داده‌های مورد نیاز از کتابخانه بورس اوراق بهادار تهران، نرم‌افزار ره‌آورد‌ نوین و سایت کدال جمع‌آوری و با استفاده از نرم افزار افزار Eviews 9 تجزیه و تحلیل شده است. در این پژوهش برای آزمون فرضیه‌ها از الگوی رگرسیون چند متغیره و روش داده‌های تابلویی استفاده شده‌است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که میان نوع اظهارنظر حسابرس با پایداری سود تقسیمی رابطه منفی و میان نوع اظهارنظر حسابرس با جریان نقد آزاد رابطه‌ مثبت و معناداری وجود دارد.
 
 

کلیدواژه‌ها