ارزیابی استاندارد حسابداری طرح‌های مزایای بازنشستگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

حقوق بازنشستگی به‌عنوان یک سیستم انگیزشی و تأمین امنیت مالی آینده کارکنان در رضایت شغلی آن‌ها نقش مؤثری دارد؛ با وجود اهمیت گزارشگری مالی صندوق‌های بازنشستگی، تاکنون استاندارد حسابداری این نهادها مورد بررسی قرار نگرفته است. این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی استاندارد 27 با استفاده از رویکرد ارزیابی پس از اجرا و روش پژوهش ترکیبی صورت پذیرفته است. داده‌های پژوهش با استفاده از ابراز پرسشنامه و مصاحبه گردآوری شده است: به منظورگردآوری نظرات خبرگان 104 پرسشنامه جمع‌آوری و با استفاده از تکنیک دلفی فازی تحلیل گردید؛ برای تجزیه و تحلیل مصاحبه‌ها نیز از روش تحلیل محتوا استفاده شد. نتایج بیانگر این است که استاندارد 27 به اهداف تدوین آن دست یافته و فزونی منافع بر هزینه‌ها نیز توجیه‌کننده بکارگیری الزامات استاندارد است. از سوی دیگر استاندارد 27 در صندوق‌های بازنشستگی کشور قابل اجرا است، اما لازم است برای سایر طرح‌های به جز مزایای بازنشستگی استانداردهای حسابداری مناسب تدوین شود. همچنین مشخص شد زیرساخت‌های حقوقی لازم برای بکارگیری استاندارد 27 در کشور وجود ندارد؛ این بسترها را می‌توان به زیرساخت‌های محاسبات اکچواری، مسائل مالیاتی، ارزش منصفانه و مغایرت‌های قانونی و ساختاری طبقه‌بندی نمود.
 
 

کلیدواژه‌ها