دوره و شماره: دوره 7، شماره 2 - شماره پیاپی 13، اسفند 1397، صفحه 1-300 
ارزیابی استاندارد حسابداری طرح‌های مزایای بازنشستگی

صفحه 99-140

سمیرا بهزادپور؛ علی رحمانی؛ غلامرضا سلیمانی امیری