اثر رفتارهای کوته‎بینانه و خوش‎بینانه مدیریت بر شفافیت اطلاعات مالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

سوگیری رفتاری مدیران از نظرکوته‎بینی و خوش‎بینی باعث تورش رفتاری می‎شود و این امر عدم‎تقارن اطلاعاتی و مشکلات نمایندگی را در شرکت‎ها بیشتر تشدید می‎کند؛ در واقع علت چنین رفتارهای ناشی از انگیزه‎های شخصی مدیران است که آنها برای دست یابی به اهداف و موضع خویش به شفافیت اطلاعات مالی نمی پردازند. بدین منظور، مطالعه حاضر اثر رفتارهای کوته‎بینانه و خوش‎بینانه مدیریت را بر شفافیت اطلاعات مالی شرکت‎ها بررسی کرده است. نمونه آماری پژوهش با توجه به اندازه‎گیری متغیرهای پژوهش شامل 97 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1388-1395 می‎باشد. برای تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه‎های پژوهش از مدل رگرسیونی چند متغیره استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه‎های پژوهش نشان داد که رفتار خوش‎بینی مدیران باعث کاهش شفافیت اطلاعات مالی شرکت‎ها می‎شود. این یافته نشان می‎دهد که مدیران بر اثر تعصبات، بیش از حد خوش‎بین هستند و به دلیل مغرضانه بودن، به شفافیت‎سازی اطلاعات مالی نمی‎پردازند. نتایج دیگر پژوهش نشان داد که رفتار کوته‎بینانه مدیران بر شفافیت اطلاعات مالی شرکت‎ها اثر منفی می‎گذارد. این یافته نشان می‎دهد مدیران در پی انگیزه و دست‎یابی به اهداف خود بیشتر به عملکرد کوتاه مدت می‎نگرند و به شفافیت‌سازی اطلاعات مالی نمی‎پردازند.
 
 

کلیدواژه‌ها