تاثیر قابلیت مقایسه صورت‌های مالی بر سطح نگهداشت وجه نقد با تاکید بر نقش کیفیت گزارشگری مالی، محدودیت در تأمین مالی و حاکمیت شرکتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

یکی از بحث برانگیزترین مباحث مدیریت مالی، مدیریت نقد است. چگونگی به کارگرفتن منابع شرکت و به ویژه وجوه داخلی، تصمیمی مهم در تضاد بین سهامداران و مدیران است. مدیران با انتخاب ترکیب مناسبی از داراییها و بدهی‌ها سعی دارند تا به هدف حداکثر کردن ارزش سهام شرکت برسند. مقاله حاضر، به بررسی تاثیر قابلیت مقایسه صورت‌های مالی و سطح نگهداشت وجه نقد با تاکید بر نقش کیفیت گزارشگری مالی، محدودیت در تامین مالی و حاکمیت شرکتی می‌پردازد. قلمرو زمانی این تحقیق برای دوره10 ساله از ابتدای سال 87 لغایت پایان سال 96 بوده و نمونه تحقیق شامل 133 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. نتایج تحقیق با استفاده از الگوهای رگرسیونی چندمتغیره بیانگر آن است قابلیت مقایسه صورت‌های مالی بر‌سطح نگهداشت وجه نقد اثر معکوس و معنادار دارد. به عبارتی قابلیت مقایسه صورت‌های مالی از رفتارهای مدیریت در جهت نگهداشت سطح بالای وجه نقد جلوگیری می‌کند که این رابطه هم از طریق کیفیت گزارشگری مالی و محدودیت در تامین مالی هم تحت تاثیر قرار می‌گیرد، اما حاکمیت شرکتی بر رابطه قابلیت مقایسه صورت‌های مالی و سطح نگهداشت وجه نقد اثرگذار نیست.
 

کلیدواژه‌ها