تاثیر ترکیب منابع اطلاعاتی بر روی محتوای اطلاعات گزارش‌های مالی سالانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

ترکیب برخی از منابع اطلاعاتی منجر به افزایش محتوای اطلاعاتی گزارش‌های‌ مالی می‎گردد و ترکیب برخی دیگر از منابع اطلاعاتی محتوای اطلاعاتی گزارش‎های مالی را کاهش می‌دهد. به لحاظ نظری، هرچقدر استقلال بین متغیرهای صورت‎های مالی در زمان ترکیب منابع اطلاعاتی بیشتر باشد، محتوای اطلاعاتی بیشتری تولید می‎شود و تاثیر بیشتری بر بازده خواهد داشت. دراین پژوهش به بررسی تاثیر ترکیب محتوای اطلاعاتی اقلام صورت‎های مالی با توجه به سطح همبستگی این اقلام صورت گرفته است. فرض می‌شود نسبت ترکیب نااطمینانی متغیرهای صورت‎های مالی با بازده سالانه‌ی شرکت رابطه‌ی منفی داشته‎باشند و شرکت‌هایی که نسبت ترکیب  نااطمینانی پایین‌تری دارند، بازده سالانه‌ی بالاتری را تجربه می‌کنند. برای آزمون فرضیه‌های تحقیق، با توجه به این محدودیت که شرکت‌ها نباید در بازه‌ی زمان انتخابی زیان‌ده باشند،از اطلاعات مالی 1020 سال- شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی بین سال های 1379 تا 1395استفاده شده است.یافته‌های حاصل از پژوهش حاکی از آن است که با توجه به همبستگی متغیرهای صورت‎های مالی تاثیر ترکیب محتوای اطلاعاتی صورت‎های مالی در برخی ازسال‌های پژوهش درصنایع مختلف دارای اثر بیشتر یا کمتر بر بازده سهام شرکت‌ها بوده است.
 
 

کلیدواژه‌ها