استراتژی تجاری صاحبکار و حق الزحمه حسابرسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

2 استادیار دانشکده مالی دانشگاه خوارزمی

3 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه تهران

چکیده

میزان تلاش حسابرسی و در نتیجه حق الزحمه حسابرسی شرکت‌های متاثر از نوع استراتژی تجاری شرکت‌ها می‌باشد. بررسی استراتژی تجاری و ارتباط آن با تلاش حسابرسان در بستر استاندارد شماره 11 هیات نظارت بر موسسات حسابرسی اشاره به این مطلب دارد که حسابرسان نیاز دارند تا از محیط تجاری و صنعتی صاحبکار جهت برنامه‌ریزی کار حسابرسی شناخت کافی و مناسبی کسب نمایند. در این راستا هدف اصلی این پژوهش بررسی ارتباط بین نوع استراتژی تجاری صاحبکار و حق‌الزحمه حسابرسی شرکت‌ها می‌باشد. با پیروی از پژوهش‌های میلز و اسنو(1978 ،2003) در این پژوهش جهت تعیین نوع استراتژی تجاری صاحبکار (استراتژی تهاجمی و استراتژی تدافعی) از شاخص‌های شدت سرمایه، نوسازی اموال و تجیزات، کارایی سربار و اهرم مالی استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1387 تا 1394 و حجم نمونه 680 مشاهده (سال- شرکت) می‌باشد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد بین استراتژی تهاجمی صاحبکار و حق‌الزحمه حسابرسی ارتباط مثبت (مستقیم) وجود دارد. همچنین این نتایج نشان می‌دهد استراتژی تهاجمی در مقایسه با استراتژی تدافعی ارتباط مثبت قوی‌تری با حق الزحمه حسابرسی دارد.

کلیدواژه‌ها