ارتباط قابلیت مقایسه صورت های مالی و ریسک سقوط قیمت سهام با تاکید بر نقش عدم تقارن اطلاعاتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، تبریز، ایران

2 مربی گروه حسابداری، واحد تبریز - مرکز گوگان، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

چکیده

ارتقاء ویژگی کیفی قابلیت مقایسه در صورت های مالی، استفاده کنندگان را قادر می سازد تا شباهت ها و تفاوت های مربوط به فعالیت های اقتصادی در بین شرکت های مختلف در طول زمان را بهتر ارزیابی کرده و بتوانند تخصیص منابع خود را به شکل بهینه انجام دهند. هدف اصلی این پژوهش، تعیین ارتباط بین قابلیت مقایسه صورت های مالی و ریسک سقوط قیمت سهام با تاکید بر عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از نمونه آماری، شامل 132 شرکت برای دوره زمانی 1385 الی 1394 می باشد. در این پژوهش، قابلیت مقایسه صورت های مالی بر اساس روش های ارزیابی دی فرانکو و همکاران (2011) و ریسک سقوط قیمت سهام از طریق مدل هاتن و همکاران (2009) اندازه گیری شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش نیز از رگرسیون لوجیت بهره گیری شده است. نتایج پژوهش نشان می دهند؛ بین قابلیت مقایسه صورت های مالی و ریسک سقوط قیمت سهام ارتباط منفی و معناداری وجود دارد. همچنین یافته های پژوهش نشان می دهد این ارتباط منفی در شرایط عدم تقارن اطلاعاتی بالا تشدید می شود.

کلیدواژه‌ها