کلیدواژه‌ها = نظام راهبری شرکتی
ارتباط بازار رقابتی با رفتار چسبنده هزینه‌ها و راهبری شرکتی

دوره 8، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 119-146

محمدحسین صفرزاده؛ حامد اناری


بررسی رابطه عملکرد شرکت، نظام راهبری شرکتی و کیفیت افشاء محیطی

دوره 3، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 123-146

حلیمه رحمانی؛ مبینا قهستانی؛ امیرهادی معنوی مقدم


تأثیر ساز وکارهای نظام راهبری شرکتی بر عملکرد مالی و شفافیت اطلاعاتی

دوره 2، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 123-148

حسن همتی؛ حسین کاظمی؛ زینب رستمی