راهنمای تدوین مقالات » مجله پژوهش های کاربردی در گزارشگری مالی مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی
 

مجله پژوهش های کاربردی در گزارشگری مالی

 
ARFR » راهنمای تدوین مقالات
تبلیغات

راهنمای تدوین مقالات

مدیریت مرکز تحقیقات تخصصی سازمان حسابرسی، با انتشار مجله پژوهش های کاربردی در گزارشگری مالی در نظر دارد، یافته ها و نظریه های مبتنی بر پژوهش های اصیل و کاربردی در حیطه گزارشگری مالی را که در سطح سازمان حسابرسی، دانشگاه ها، مؤسسات پژوهشی و نهادهای اجرایی کشور اجرا شده است، منتشر نماید. رویکرد این مجله، علمی پژوهشی و نگاه اصلی آن توسعه دانش حسابداری، شناسایی چالشهای گزارشگری مالی و یافتن راه کارهای مناسب برای آن است.
ساختار مقاله

1. مقاله در نرم افزار word، ویرایش 2007 یا جدیدتر، با فونت 13، قابل چاپ در كاغذ A4 (حاشیه ها از بالا و راست 3 و از پایین و چپ 5/2 سانتیمتر) حدود20 صفحه تنظیم شود. نوشتههای فارسی با قلم B Zar فونت 13 و نوشتههای انگلیسی با قلمTimes New Roman فونت 12 ارسال شود.
2. صفحه جلد شامل: عنوان کامل مقاله (فارسی و انگلیسی)، نام و نامخانوادگی نویسنده یا نویسندگان، مرتبه دانشگاهی، نام دانشگاه یا مؤسسه محل کار، نشانی کامل، شماره تلفن و پست الکترونیک نویسنده مسئول.
3. صفحه اول مقاله شامل عنوان و چکیده مقاله به زبان فارسی مشتمل‌بر موضوع، روش پژوهش، داده‌ها و یافته‌ها (حداکثر 200 کلمه )و واژه‌های کلیدی (حداکثر 5 واژه)
4. صفحه دوم تا انتهای مقاله مشتمل بر:
الف) مقدمه: برای بیان مسأله پژوهش، اهمیت موضوع و هدف مقاله
ب) پیشینه: برای مرور ادبیات مرتبط با موضوع و فرضیههای پژوهش، از جمله مبانی نظری و پژوهش‌های انجام شده دیگران. (مبتنی بر مقالات اصيل و سایر منابع معتبر)
پ) روششناسی: برای بیان نوع پژوهش، فرضیه‌ها، مدل‌ها ، طرح پژوهش و تعریف عملیاتی متغیرها.
ت) داده‌ها: برای بیان نحوه انتخاب نمونه
ث) تجزیه‌و‌تحلیل: شامل آمار توصیفی و تجزیه‌و‌تحلیل‌های لازم برای آزمون فرضیه‌ها
ج) نتیجه‌گیری: بیان خلاصه موضوع و ارائه یافته‌ها، تفسیر نتایج و ارائه پیشنهادهای مبتنی بر نتایج.
چ) فهرست منابع: در پایان مقاله، منابع مورد استفاده در متن، به ترتیب حروف الفبایی و بدون ذکر شماره، نخست بخش فارسی و سپس بخش انگلیسی ، به شرح صفحه بعد تنظیم شود:
• مقاله: نام‌خانوادگی نویسنده (نویسندگان)، نام، (سال انتشار)، عنوان مقاله، نام نشریه (مورب)، دوره، شماره، شماره صفحات.
• کتاب تألیف شده: نام‌خانوادگی مؤلف (مؤلفان)، نام، (سال انتشار). عنوان کتاب (نوبت ویرایش چاپ)، محل نشر، نام انتشارات.
• کتاب ترجمه شده: نام‌خانوادگی نویسنده، نام، (سال تألیف)، نام کتاب به فارسی، نام و نام خانوادگی مترجم، محل نشر، نام انتشارات.
• پایان‌نامه: نام خانوادگی دانشجو، نام، (سال تدوین)، عنوان کامل پایان‌نامه، عنوان مقطع تحصیلی، نام دانشگاه.
• منابع اینترنتی: نام خانوادگی نویسنده، نام، عنوان مقاله به طور کامل، تاریخ کامل انتشار مقاله، ذکر واژه Online، آدرس کامل منبع. (تاریخ کامل دسترسی به مقاله).
• سایر منابع علمی: اطلاعات کامل و کافی ارائه شود.
5. چکیده انگلیسی و واژه‌های‌ کلیدی: در یک صفحه جداگانه با عنوان مقاله، نام نویسنده (یا نویسندگان)، مرتبه علمی نویسنده (یا نویسندگان) و نام دانشگاه یا مؤسسه محل کار به همراه نشانی کامل و پست الکترونیکی نویسنده (نویسندگان).
ارجاعات

6. تمام ارجاعات در متن و فهرست منابع بر اساس سيستم بين المللي APA است.
7. ارجاعات فارسی: داخل پرانتر به صورت (نام خانوادگی، سال) آورده شود.
8. ارجاعات انگلیسی: داخل پرانتر به صورت (Family Name,Year) آورده شود.
9. معادل انگلیسی کلمات داخل متن و نیز سایر توضیحات، در بخش یادداشت‌ها، در پایان مقاله و قبل از منابع ارائه شود.
جداول و نمودارها

جداول، نزدیک به متن مربوط ارائه شود. شماره و عنوان جداول در بالا و توضیحات مختصر در مورد نمادها ذیل جدول ارایه شود، به طوری که هر جدول مستقلاً گویا باشد. در متن مقاله به شماره جداول اشاره شود.
11. نمودارها به صورت سیاه و سفید، دقیق و روشن باشد. شماره و عنوان نمودارها در بالاي هر کدام ارایه گردد. در متن مقاله به شماره نمودارها اشاره شود.
12. مدل‌ها، فرمول‌ها و معادلات ریاضی شماره‌گذاری شود.